Μελέτη Κτιρίου Γραφείων & Αποθηκών στον Ασπρόπυργο.