Μελέτη Κτιρίου Αποθήκη – Ψυγείο στον Ασπροπυργο – Ελλάδα.

ilding in Aspropirgos – Greece